Fyzikální vlastnosti dřeva

Vnější

- barva, lesk, textura a vůně dřeva

Barva - charakterizuje vzhled dřeva. Dřevo má schopnost některé světelné paprsky pohlcovat a některé odrážet. Pro charakteristiku barvy dřeva se používá číselného označení tří základních ukazatelů: tónu, čistoty a světlosti. Nejjednodušším způsobem určení barev dřeva je porovnávání barev v atlasu nebo lze barvy měřit speciálními přístroji - kolorimetry.

Zbarvení dřeva způsobují látky uložené v buněčných dutinách nebo v buněčných stěnách - barviva, třísloviny, pryskyřice.

Lesk - projevuje se schopností dřeva směrově odrážet tok světelných paprsků. Tuto schopnost mají dřeňové paprsky, které na radiálním řezu vytvářejí větší plošky (javor, dub, jilm, buk, akát).

Intenzita lesku dřeva závisí především na druhu osvětlení a hladkosti povrchu.

Textura - kresba, která se objeví na povrchu dřeva po jeho rozřezání. Dřevo jehličnanů má méně výraznou texturu, dřevo listnáčů se složitější stavbou má rozmanitější a výraznější texturu.

Vůně - je závisí na obsahu éterických olejů, pryskyřic a tříslovin

Vnitřní

-vlhkost, tepelné vlastnosti, hustota, propustnost dřeva pro kapaliny a plyny, zvukové vlastnosti, elektrické vlastnosti a vlastnosti dřeva projevujících se při působení elektromagnetických vln

Vlhkost = množství vody ve dřevě vyjádřené jako % z celkové hustoty dřeva.

Vlhkost absolutní - množství vody ve dřevě vyjádřené v %  z hmotnosti absolutně suchého dřeva.

Vlhkost relativní - množství vody ve dřevě vyjádřené v % z hmotnosti dřeva vlhkého.

Vlhkost se zjišťuje:

a)   přímými metodami - váhová a destilační metoda (provádí se v toluenu)

b)   nepřímými metodami - elektrické vlhkoměry  

Hustota - je charakterizována podílem hmotnosti dřeva a jeho objemu (kg.m-3).

Propustnost dřeva pro kapaliny a plyny - schopnost propouštět kapaliny a plyny pod tlakem (nejčastěji je to voda a vzduch).

Propustnost dřeva pro vodu - voda se ve dřevě pohybuje systémem kapilár a mikrokapilár (dutiny buněk, ztenčeniny v membránách). Propustnost vody dřevem závisí na druhu, umístění v kmeni a směru vláken. Listnaté stromy propouštějí více vody něž jehličnany.

Propustnost dřeva pro plyny - Při pronikání plynů při atmosférickém tlaku - pohlcování plynů dřevem a průnik plynů dřevem pod tlakem - propustnost plynů dřevem.

Propustnost dřeva pro vzduch se se zvyšujícím tlakem zvětšuje. Největší propustnost je ve směru vláken.

Tepelné vlastnosti -

Měrné teplo - dřevo má schopnost pohlcovat teplo. Je to množství tepla potřebného na ohřátí  1 kg dřeva o 1o C. Závisí na druhu dřeviny a na vlhkosti dřeva.

Tepelná vodivost - udává schopnost dřeva vést teplo

Teplotní vodivost - schopnost dřeva vyrovnávat teplotní rozdíly.

Teplotní délková roztažnost dřeva - Zahřívání dřeva způsobuje zvětšení jeho rozměrů a tím i objemu.

Zvukové vlastnosti -

Zvuková vodivost - charakterizuje rychlost šíření zvuku ve dřevě. Rychlost je tím větší, čím je nižší hustota materiálu a větší jeho pevnost. U jednotlivých druhů dřev je rozdílná a závisí také na směru vláken - ve směru vláken nejrychlejší.. Ultrazvukem lze zjistit skryté vady ve dřevě.

Zvukoizolační vlastnosti - dřevo má schopnost oslabovat akustický tlak jím procházejícího zvuku. Patří sem průnik zvuku dřevem a jeho pohlcování

Rezonanční schopnost dřeva - Dřevo má schopnost zesilovat zvuk bez zkreslení tónu. Letokruhy musí být souměrně rozloženy, dřevo nesmí mít suky ani jiné vady. Velmi dobré akustické vlastnosti má dřevo, které je dlouhou dobu uskladněné.

Elektrické vlastnosti dřeva -

Vodivost elektrického proudu  - elektrický odpor dřeva - rezistence.

Elektrická pevnost dřeva  = poměr nejmenšího průrazového efektivního napětí střídavého proudu

s průmyslovým kmitočtem k tloušťce dřeva v místě průrazu nebo v jeho těsné blízkosti.. Je to schopnost dřeva odporovat probíjení.

Permitivita dřeva - Tento ukazatel je číselně rovný poměru kapacity kondenzátoru s prokladem dřeva ke kapacitě kondenzátoru se vzduchem mezi elektrodami.

Piezoelektrické vlastnosti dřeva - U některých látek se v důsledku působení vnějších mechanických sil na jejich povrchu objeví elektrické náboje. Největší piezoelektrický efekt je u suchého dřeva, se zvyšování vlhkosti se snižuje.

Vlastnosti dřeva projevující se při působení elektromagnetických vln -

Infračervené záření - Schopnost dřeva propouštět, pohlcovat a odrážet infračervené paprsky závisí na vlnových délkách dopadajícího záření.

Světelné záření - Obsahuje červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové záření. Má větší schopnost pronikat dřevem než infračervené paprsky.

Ultrafialové záření - Zdrojem mohou být tepelné a plynové zářiče, otevřené uhlíkové lampy a slunce. Ultrafialové paprsky při dopadu na povrch materiálu vyvolávají zvláštní jev - světélkování.

Rentgenové a jaderné záření - Rentgenové paprsky pronikají dřevem poměrně snadno. Jaderné záření - ionizující záření vzniká při rozpadu radioaktivních látek, při jaderných reakcích. Gama paprsky pronikají dřevem nejvíce podél vláken.

replica rolex zpět na obsah